font-awesome-load
material-design-icons-load


Christus am Kreuz italienisch? Datierung: 1286/1300 Restaurierung: 1975-1978 Cortona Aufnahme: flc0626235z_p

Christus am Kreuz italienisch? Datierung: 1286/1300 Restaurierung: 1975-1978 Cortona Aufnahme: flc0626236z_p

Christus am Kreuz italienisch? Datierung: 1286/1300 Restaurierung: 1975-1978 Cortona Aufnahme: flc0626237z_p

Christus am Kreuz italienisch? Datierung: 1286/1300 Restaurierung: 1975-1978 Cortona Aufnahme: flc0626240z_p

Christus am Kreuz italienisch? Datierung: 1286/1300 Restaurierung: 1975-1978 Cortona Aufnahme: flc0626241z_p

Christus am Kreuz italienisch? Datierung: 1286/1300 Restaurierung: 1975-1978 Cortona Aufnahme: flc0626242z_p

Christus am Kreuz italienisch? Datierung: 1286/1300 Restaurierung: 1975-1978 Cortona Aufnahme: flc0626243z_p

Christus am Kreuz italienisch? Datierung: 1286/1300 Restaurierung: 1975-1978 Cortona Aufnahme: flc0626244z_p

Kruzifix Michelangelo Buonarroti Datierung: 1492/1493 Restaurierung: 1999-2000 Florenz Aufnahme: flc0621359z_p

Kruzifix Michelangelo Buonarroti Datierung: 1492/1493 Restaurierung: 1999-2000 Florenz Aufnahme: flc0621360z_p

Kruzifix Michelangelo Buonarroti Datierung: 1492/1493 Restaurierung: 1999-2000 Florenz Aufnahme: flc0621362z_p

Kruzifix Michelangelo Buonarroti Datierung: 1492/1493 Restaurierung: 1999-2000 Florenz Aufnahme: flc0621363z_p


© KHI Firenze | 04.12.2021 17:06:22